عیب یابی قطعه
تاول
فرآیند:
دمای قالب: —>4⬆️
سرعت تزریق: —>3⬇️
فشار پشت بارگیری: —>2⬆️
سرعت پیچ: —>1⬇️


  • نظرات()