• 1 طبیعی 
  • 2 نیمه مصنوعی
  • 3 پلاستیک هایی مصنوعی یا صنعتی

  • درمورد پلاستیک های طبیعی  می توان به موادی چون رزین ها ~ بیومین ومثللک اشاره کرد در مورد پلاستیک هایی نیمه مصنوعی ماده ای چون گازعین که ریشه اصلی ان شیر می باشد اشاره می شود که در ساخت دسته ی برس دکمه وچسب چوب کار برد دارداما پلاستیک های صنعتی  که کاربرد فراوانی پیدا کرده اند قطعات فراوانی مثل چرخ دنده ها و قطعات تلفن را شامل می شوند که ریشه اصلی ان ها زغال سنگ می باشد ازجمله این مواد فرم الدعید اوره فرم الدعید و فلوعور کربن می باشد.